சிவக்கோலம்

புள்ளி வைத்து வரைந்த சிவன் கோலம்.

சுமித்ரா விஷ்ணு இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே