என் காதலே

அவள் இதயமே என் கை உள்ளே அடங்கி விட்டது., ஆனாலும் என் காதலி அடங்குவதில்லை என் ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு!!

நாள் : 5-Oct-17, 12:46 pm

மேலே