பக்தியை என்னிடம் எதிர்பார்த்தால் முறையாகுமோ

பக்தியை என்னிடம் எதிர்பார்த்தால் முறையாகுமோ?
முக்திநிலையே குட்டைவளர் தாமரை பிரியனே
சக்தியிலா மனகுட்டையில் நல்தாமரை மலருமோ?
யுக்திகள் காட்டிடும் புத்திகளின் லட்சியமே
பிரேமிக வரதா
//////////////////////////////////////////////
சிறுவிதை துளிர்விடும் சிறுகல் துளிர்விடுமோ ?
ஊறுமோ நல் சுனைநீர் நல்பாலை நிலமதிலேயே ?
ஒருவீணையே ஆபரணமாகலாம் என்விணையே காரணமாகலாம்
அனைத்தையும் அறிந்தவன் நீயன்றோ பிரேமிக வரதா
//////////////////////////////////////////////
கல்லொன்றை கால்தூசால் வனிதையாய் மாற்றினாய்
வில்கைகொண்டு வானரங்களை வீரர்களாக்கினாய்
நல்பாலகனாய் உரல்கட்டுண்டு மரங்களை
மாற்றினாய்
கல்மரமோ வானரமாயிருந்தால் கால்தூசால் மற்றியிருப்பாய் ? பிரேமிக வரதா
//////////////////////////////////////////////
எத்தனைமுறை விழுந்தாலும் எழுந்திட நீ கைநீட்டுகிறாய்
இத்தனையும் செய்கிறாயே கள்ளசிரிப்பால் குற்றவுணர்வூட்டுகிறாயே
பித்தனை போலாக்குகிறாயே மனம்நடுங்கி கண்ணீர் மேலிடுகிறதே
பக்தியை என்னிடம் எதிர்பார்த்தால் முறையாகுமோ?
//////////////////////////////////////////////

எழுதியவர் : குருவருள் கவி (13-Jun-14, 11:18 am)
பார்வை : 257

மேலே