இன்று

நேற்றை அழித்துத்
துடைத்துவிட்டு
மறுபடி
நேற்றில் வாழ
ஆசைப் படுகிறான்.

நாளையக்
கனவு பூமியில்
தனக்குப் பிடித்த
வேடந்தரித்து
புளகாங்கிதப் பட்டான்.

இன்று?


Close (X)

3 (3)
  

மேலே