கவிஞர் கவிதை ரசிகன்- கருத்துகள்

உங்கள்
அன்பும்
ஆதரவும்
ஊக்கமும்
என்றும்வேண்டும் உறவே....

நன்றி உறவே...

அப்படியும் இருக்கலாம்....


கவிஞர் கவிதை ரசிகன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே