துளசி- கருத்துகள்

மறக்கப்பட்ட ஆதி தமிழ் சொற்களுக்கு உங்கள் உழைப்பு உயிர் கொடுக்கட்டும்...

இந்த பாடலின் வயலின் இசை மிக அருமை..

ஐயா , இவை வார்த்தையால் ஒழியாது..

"வாழ்வை இலவசத்திலும்
இணைய வசத்திலும் தொலைத்து அலைகிறோம்" - அருமை
வரிகளில் கோபம் கலந்து ஓடுகிறது.

படத்திலே பெயர் உள்ளது தோழி....


துளசி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே