கோட்டு ஓவியம்-இயற்கைச் சூழலில் வீடு.;

கணினித் திரையில் சுட்டியின் துணையுடன் கையால் வரையப் பட்ட கோட்டு ஓவியம். இயற்கைச் சூழலில் அமைக்கப்பட்ட வீடு.

சந்திர மௌலீஸ்வரன்-மகி இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே