காதல் நிலா

மூங்கிலில் காற்றுமோதி
பூபாளம் பாடுகிறது
மொட்டுக்கள் எல்லாம்
பூக்கும்முன்பே வாசம் வீசுகிறது
கல்லூரி சாலையிலே
என் கவிதை ஏடுகளேல்லாம்
அவளின் பாதசுவடுக்கு
வெஞ்சாமரம் வீசுகிறது
எங்கே என் காதல்நிலா
ஒரே ஒருமுறை வா நீ வீதிஉலா.....


Close (X)

3 (3)
  

மேலே