சிறந்த கவிதைகள்:20 Jun 2017
5:20 am
காதல்
22 Jun 2017
7:07 pm
பிரியம்
20 Jun 2017
11:00 am
22 Jun 2017
8:24 pm
தமிழ்
20 Jun 2017
1:17 pm
25 Jun 2017
9:46 pm
vasavan
  • 114
  • 0
  • 0
  • 2.28
வேண்டுதல்
20 Jun 2017
12:34 am

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே