சிறந்த கவிதைகள்:சாரல் சருகுகள்
20 Feb 2017
7:43 am
குறும்புக்காரி
20 Feb 2017
5:48 am
எதிரி
20 Feb 2017
11:39 pm
நான்
21 Feb 2017
4:28 pm
நீ
23 Feb 2017
5:32 pm
rekareka
  • 117
  • 0
  • 0
  • 2.34

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே