சிறந்த கவிதைகள்:சேலையில் அவள்
26 Mar 2017
12:13 pm
காதல் மழை
26 Mar 2017
10:49 am
வெட்கமே
26 Mar 2017
8:48 pm
முழுமதி
21 Mar 2017
2:21 pm
மௌனப்போர்
21 Mar 2017
5:22 pm
இதயம்
25 Mar 2017
12:13 am
rekareka
  • 126
  • 0
  • 0
  • 2.52

பிரிவுகள்:

இதன் மூலம் தரமான கவிதை படைப்புக்கு பரிசு காத்திருகிறது . தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த கவிதை தேர்வு நடைபெறும். வெற்றி பெரும் சிறந்த கவிதைக்கு பரிசு காத்திருக்கிறது. அனுமதி இலவசம், அனைவரும் வருக.


மேலே