வருண் மகிழன்- கருத்துகள்

பலகை அன்பளித்தவர் பின் பல கை எதிர்பார்ப்பார் ...

நாம் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் ... பார்ப்போம் எத்தனை பேரின் பதில்கள் சரியாக இருக்கும் என்று ...

எண்ணம் போல் வாழ்க்கை ... நன்றி


வருண் மகிழன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே