இராசரத்தினம் அகிலன்- கருத்துகள்


பல்லவி
தன்னன தாநானா... தன் தன் தன் தன்னநன்னா/
தன்னன தாநானா... தன் தன் தன் தன்னநன்னா/
தன்னன தானா... தன்னன தானா தா தா தா தன்னநன்னா/
தா தா தா தன்னநன்னா/
தன்னன தாநானா... தன தன தன தன்னநன்னா/

அனுபல்லவி
தன்னன தனநனா தான் தான் தான் தானா/
தனன தனநானா தான் தான் தான் தன்னநன்னா/
தன்னன தாநானா... தன் தன் தன் தன்னநன்னா/

சரணம்1
தன்னன தான தன்னன தான தன்னனதான் தானானா.../
தன்னனன தனநன்னா தன்னனதான் தானானா.../
தன தன்ன தன தன்ன தனத்தனன் தானானா/
தனன தன தன்னனதன்னா தந்தன தானானா – தன்ன/
தன்னன தாநானா... தன் தன் தன் தன்னநன்னா/

சரணம்2
தன்னன தான தன்னன தான தன்னனதா தானானா.../
தன்னனன தனநன்னா தன்னனதா தானானா.../
தன தன்ன தன தன்ன தனத்தன தானானா/
தனன தன தன்னனதன்னா தந்தன தானானா – தன்ன/
தன்னன தாநானா... தன்
முயற்றி செய்து பார்த்தேன்

நன்றி கவி திலகமே எழுத்து தவறால் பொருள் மாறிவிட்டது திருத்தி விடுகிறே


இராசரத்தினம் அகிலன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே