செ.பா.சிவராசன்- கருத்துகள்

உழவனின் நிலையை அழகாய் படம் பிடித்திருக்கிறது உங்கள் கவிதை கோள்

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி


செ.பா.சிவராசன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே