தமிழ்வாசன்- கருத்துகள்

@@ஆணுக்கும் பொருந்துவதாய் உள்ளதே

கண்ணீர்த் துளிகள் வரிக்கு வரி @@

அன்னை அன்பு சொல்லும் வரிகள் சிறப்பு @@


தமிழ்வாசன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே