ஸ்ரீதேவி- கருத்துகள்

பிழை நீக்க முடிவில்லை

இவை அனைத்தும், காலம் கொடுத்த பாதை, பயணம், பாடம் - வாழ்ந்து நடைமுறையை மாறலாம்

நானும் அறிவேன், கவிதைக்கு நன்றி

நன்றி - முயற்சிக்கிறேன்


ஸ்ரீதேவி கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.com


புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே