கிறுக்கன்- கருத்துகள்

The kids smile
------------------------+
Priests & the gang came to
Primary school campus
Offered some foods and
Asked thanks in return
So the creator will be happy like
Created a story among them
To answer to those seekers
Kids Blossom their faces of happyness

Mix of Love and hate
Her eyes that spits
Its a joyful state
To struggle in that sight

I am the comic hero sindubath
One day i will cross the peaks and come to you
I will free you from the prison and will bring you back with me
Till that time be patient & be with that pretty lady
Oh my week little heart!💓

Though we witnessed
Crores of colors
In a flower show

One will withstand
Close to our heart
In the return trip

Just like that, in every midnight
You made ur presence in ma dreams
Even after i crossed many countries

something badly beaten and smashed down is
Suddenly stands up and facing once again
This ironic act is not a bravery
Its that idiotic heart's slavery

Once i lied on the bed
Need to forgot the world
And want to sleep like a kid
Is there any medicine in that kind?
If so i need that in ma hand

By lifting the weights in gym
Can fix the broken heart
But her face i encounter daily
That stops the cure of pain

#workout heals

Maintain some distance
To avoid collision
In Ride and RelationshipThat's a midnight time
She occupied my brain
Some distraction i tried
Finally witnessed the dawn
#Sleepless nights

TEA
---------
Every sip of Tea
Erodes a bit from me
Her memories

அருமை
ஊக்கத்திற்க்கு நன்றி

நன்றி! சொல்ற தொணி ஒரு நக்கலா இருக்குதே???


கிறுக்கன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே