மொழியரசு- கருத்துகள்

உங்கள் ஊக்கத்திற்கு நன்றி நண்பரே

உங்கள் ஊக்கத்திற்கு நன்றி

கருத்து சொல்லும் பகுதியில் உங்கள் படைப்புக்களை சமர்பித்துளீர்கள் இதனை போட்டிக்குள் சமர்ப்பியுங்கள்

எமது இணையத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளோம்

போட்டியின் விதிமுறை படி அனுப்பிய படைப்புகளின் வெற்றியாளர்களை எமது இணைய முகவரியில் வெளியிட்டு உள்ளோம்!

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புடன்
கவிஞன் பதிப்பகம்

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!

அன்புள்ள படைப்பளாருக்கு,
போட்டியின் விதிமுறையின் படி தங்கள் படைப்புக்களை அனுப்பினால் தான் போட்டிக்கு எடுத்துகொள்ளப்படும் எழுத்து தளத்தில் போட்டியின் விதிமுறையை படித்துவிடுங்களேன்!
நன்றி!


மொழியரசு கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே