மிதிலை ச ராமஜெயம்- கருத்துகள்

நண்பரே எனது பதிவில் பிழை இருந்தது அதைத்தான் கூறினேன் ஏற்றபடி அவமதிப்பிள்ளை.

வார்தையில் கவனம் இருக்கட்டும் உன் அழிவு உன் நாவால் தான்.

பிழைகளை சுட்டி காட்டியதற்க்கு நன்றி. ஆனால் உங்கள் விமர்சனத்தை பற்றி நான் கவளை கோள்ளப் போவதில்லை,

தமிழ் செயலி இயங்க வில்லை விரைவில் மாற்றீ விடுகிறேன்.


மிதிலை ச ராமஜெயம் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comமேலே